KYK Beslenme ve Barınma Yardımı Başvurusu için Hangi Evraklar Gerekiyor?Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıf ve kamu yararına çalışan derneklerin beslenme yardımından yararlanmak için başvurular 15 Eylül 2017 saat 17:00’ye kadar İl Müdürlüklerine yapılacaktır.

Beslenme ve Barınma Yardımına İlişkin Usul ve Esaslar İçin Tıklayınız

Başvuru Evrakları İçin Tıklayınız

BAKANLAR KURULUNCA VERGİ MUAFİYETİ TANINAN VAKIF VE KAMU
YARARINA ÇALIŞAN DERNEKLERE AİT YÜKSEKÖĞRENİM YURTLARINDA
BARINAN ÖĞRENCİLERE YAPILACAK BESLENME VE BARINMA YARDIMINA
İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı; Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve kamu yararına çalışan derneklere ait yükseköğrenim yurtlarında barınan öğrencilere yapılacak beslenme ve barınma yardımına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak
MADDE 2- (1) Bu Usul ve Esaslar, 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunun 23 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3- (1) Bu Usul ve Esaslarda geçen;
a) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,
b) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,
c) Kurum: Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunu,
ç) Genel Müdürlük: Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünü,
d) Örgün Eğitim: Öğrencilerin, eğitim-öğretim süresince ders ve uygulamalara devam, etme zorunluluğunda oldukları eğitim-öğretim türünü,
e) Vakıf: Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıfları,
f) Dernek: Kamu yararına çalışan Dernekleri,
g) Öğrenci: Bir yükseköğretim kurumunda ön lisans, lisans, lisansüstü olarak öğrenim görüp vakıf ve dernek yurtlarında sürekli barınan kayıtlı öğrencileri,
ğ) Yetkili Kişi/Kişiler: Vakıf ve derneklerin Yönetim Kurulu veya yetkili organlarının temsile yetkili seçtiği gerçek kişi/kişileri,
h) Öğretim Yılı: Yükseköğretim kurumlarının eğitim ve öğretim takvimine göre Kurum yurtlarının hizmete açıldığı ve kapandığı tarihler arasındaki süreyi,
ı) Yönetici: Vakıf ve dernekleri yönetmek üzere tüm organlarda görev alanlar ile görevlendirilen müdür, müdür yardımcıları ve benzeri unvanları,
i) Yurt: Vakıf ve Dernekler tarafından işletilen yükseköğrenim öğrenci yurtlarını,

j) Normal Öğrenim Süresi: Öğrencinin öğrenim gördüğü bölümün, hazırlık sınıfı, bilimsel hazırlık, yabancı dil destek birimi ve benzerleri dahil öğrenim süresini,
k) Barınma Yardımı: Yurtlarda ücretli barınan öğrenciler adına vakıf veya derneklere Kurum bütçesinden ödenecek miktarı,
1) Beslenme Yardımı: Yurtlarda barınan öğrencilerin beslenmelerine katkı yapılması amacıyla Kurum yurtlarındaki beslenme yardımını geçmemek üzere sabah kahvaltısı ve akşam yemeği olarak ayrı ayrı belirlenecek ve öğrenciler adına vakıf veya derneklere Kurum bütçesinden ödenecek miktarı, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Başvuru ve Değerlendirme
Başvuru
MADDE 4- (1) Beslenme ve barınma yardımına, örgün öğretim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olan vakıf ve dernek yurdunda barınan öğrenciler için başvurulur.
(2) Vakıf ve derneklerin temsile yetkili kişi/kişileri tarafından imzalanmış başvuru
dilekçesi ekinde;
a) Vakıf ve derneklerce yurt işletilmesine dair Milli Eğitim Bakanlığından alınacak kurum açma izni ve çalışma ruhsatının onaylı örneği,
b)Vakıfların vergi muafiyeti tanındığına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı onaylı örneği,
c) Derneklerin kamu yararına çalıştığına dair Bakanlar Kurulu Kararı onaylı örneği,
ç) Beslenme ve barınma yardımından faydalanmak istediğine yönelik öğrenci dilekçesi,
d) Bu Usul ve Esasların 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan şartları taşıyan
öğrencilerin bilgi ve belgeleri,
e) Yetkili kişi/kişiler/yöneticiler ile barındırılan öğrencilerin 5 inci maddede belirtilen
durumlarda olmadığına dair yazılı beyanı, ile birlikte Kuruma müracaat edilir.
Yardımdan yararlanamayacaklar
MADDE 5- (1) Aşağıda belirtilen durumlardaki vakıf ve derneklere beslenme ve barınma desteği verilmez.
a) Anayasal düzene karşı işlenen suçlar kapsamında haklarında adli veya idari soruşturma yürütülen yahut kamu davası açılan,

b)Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı
faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olan,
c) Devlet büyüklerine karşı basın, sosyal ve görsel medyada hakarette bulunmak ya da bu nedenle cumhuriyet savcılığınca haklarında kamu davası açılmış olan,
ç) Devletin güvenlik kuvvetlerine karşı gelen, hakaret eden, müessir fiilde bulunan veya silah kullanan,
d) Taksirli suçlar hariç, herhangi bir suçtan dolayı hakkında altı ay ve daha fazla hapis cezası ile kesinleşmiş mahkûmiyeti (cezası tecil edilenler ve hükmün açıklanması geri bırakılanlar hariç) olan,
e) Cezası tecil edilmiş olsa bile, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap

Üçüncü Kısmının Beşinci Bölümü
ile Dördüncü Kısımda düzenlenen suçlardan hüküm altına alınmamış olması ve bu suçlardan haklarında açılan kamu davası bulunan,
f) Cezası tecil edilmiş veya affa uğramış olsalar bile Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri gereğince yüz kızartıcı suçlardan mahkûm edilmiş olan,
yetkili kişi/kişiler/yöneticileri çalıştıran.
(2) Aşağıda belirtilen durumlardaki öğrencilere beslenme ve barınma desteği verilmez.
a) Taksirli suçlar hariç, herhangi bir suçtan dolayı hakkında 6 ay ve daha fazla hapis cezası ile kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunan,
b) Cezası tecil edilmiş olsa bile, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Üçüncü Kısmının Beşinci Bölümü ile Dördüncü Kısımda düzenlenen suçlardan hüküm altına alınmış olan ve bu suçlardan haklarında açılan derdest kamu davası bulunan,
c) Kurum veya diğer resmi kuruluşların yurtlarından “Süresiz çıkarma cezası” veya öğretim kurumlarından 6 aydan fazla uzaklaştırma cezası almış olan.
(3) Vakıf ve dernek yurtlarında barınan öğrencilerin yurda ilk kayıtlarında ve her eğitim ve öğretim dönemi başında adli sicil sorgulanması vakıf ve derneklerce yapılması zorunludur.
(4) Bu maddenin birinci fıkrasında vakıf ve derneklerle ilgili belirtilen durumların araştırılması Kurumca yapılır.

Değerlendirme
MADDE 6- (1) Bir yılda yapılacak beslenme ve barınma yardımının tutarı yılı bütçe ödeneğini geçemez. Başvuruda bulunan vakıf ve derneklerce sunulan yurt hizmetlerinin kapsam ve niteliği hakkında Kurum tarafından yapılacak değerlendirme esastır.
(2) Aşağıda belirtilen şartlara uygun hizmet sunan;
a) Kurum yurtlarının bulunmadığı veya yeterli olmadığı yerlerde yurtları bulunan,
b) Yurtlarında barındırdığı öğrenci sayısının en az %10’u oranında aşağıda belirtilen
öğrencileri ücretsiz olarak barındıran;
1) Gazi, Şehit ve Gazi çocukları,

2) % 40 ve üzerinde engel durumu olan öğrencileri,
3) Anne ve babası vefat etmiş olan öğrencileri,
4) Gönüllü gençlik lideri olan öğrencileri,
5) 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında yazılı hallerde ölenlerin veya çalışamayacak derecede engelli hale gelenlerin çocukları,
6) Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı yetiştirme
yurtlarında tamamlayan ve/veya Devlet koruması altında olan öğrencileri,
7) Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayan öğrencileri,
8) “Milli Sporcu Belgesi” almış öğrencileri,
9) Gönüllü veya geçici köy korucusu çocukları,
10) Aylık aile geliri toplamı net asgari ücret ve altında olanların çocukları,
c) Ülke genelindeki barındırdığı öğrenci kapasitesi yüksek olan,
vakıf ve derneklere öncelik verilebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tahakkuk, Ödeme, Sorumluluk ve Denetim
Tahakkuk ve ödeme
MADDE 7- (l) Yapılacak beslenme ve barınma yardımının aylık tutarı, her yıl Kurum
yurtlarında kalan öğrencinin Devlete bir aylık maliyetini geçmemek üzere Bakanlık ve Maliye Bakanlığınca müştereken belirlenir.
(2) Beslenme ve barınma yardımı, yılı bütçe ödenek tutarını aşmamak kaydıyla yükseköğretim kurumlarının öğrenim süreleri ile sınırlı olup, dokuz ayı (bir öğretim yılında fiilen 270 gün) geçemez.
(3)Barınma yardımı öğrencinin yurtta kayıtlı olduğu sürece ödenir.
(4) Beslenme yardımı, öğrencinin yurtta fiilen barındığı günler için ödenir.
(5) Vakıf ve dernek yurtlarında barınan öğrenciye yapılacak beslenme yardım tutarı Kurum yurtlarında barınan bir öğrenciye yapılacak beslenme yardım tutarını geçemez.
(6) Vakıf ve Dernek iktisadi işletmesi adına beslenme ve barınma için ayrı ayrı olmak üzere aylık dönem halinde takip eden ay içinde Kurum adına Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde
belirtilen belgelerin yanında; matbu dilekçe (Ek:l) ekinde;
a) Fatura
b) Barınma yardımı için kayıtlı öğrenci aylık icmal listesi (Ek-2),günlük barınma çizelgesi (Ek:3)
c) Beslenme yardımı için beslenme yardımından faydalananların günlük (Ek:4) ve aylık icmal listesi (Ek-5),

Kuruma teslim edilir. Kurumca gerekli kontroller yapıldıktan sonra uygun bulunan ödemeler, aylık dönemler halinde takip eden ayda ödeme emri belgesine bağlanır ve ilgili vakıf ve derneğin iktisadi işletmesi banka hesabına yatırılır.

Sorumluluk
MADDE 8- (1) Bu usul ve esaslara göre yerine getirilmesi gereken iş ve işlemlerden; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda Kurumda görevli ve yetkili olanlar dahil olmak üzere vakıf ve dernek yurtlarında yetkili kişi/kişiler/ yöneticiler sorumludur.
(2) Yurt hizmeti sunan ve yararlananlardan gerçek dışı beyanda bulunmak suretiyle fazla ödemeye sebebiyet verenler hakkında adli ve idari işlemlerin yanı sıra ödemenin yapıldığı tarihten itibaren 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte bir ay içinde Kuruma ödemesi, yapılacak tebligatla sebebiyet verenlerden istenir. Bu süre içinde ödenmemesi halinde bu tutarlar, 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre Maliye Bakanlığına bağlı vergi daireleri tarafından takip ve tahsil edilerek Kuruma ödenir.

Denetim ve yaptırım
MADDE 9- (1) Gerek ve ihtiyaç duyulması halinde; Bakanlıkça ve/veya Kurumca beslenme ve barınma yardımına ilişkin iş ve işlemlerle ilgili olarak vakıflar ve dernekler nezdinde denetim ve inceleme yapılabilir.
(2) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ya da usulsüzlük yaptığı tespit edilen vakıf ve derneklere beslenme ve barınma yardımı, öğretim yılı sonuna kadar yapılmaz. İşbu eylem ve/veya fiillerin ikinci tekrarında vakıflar ve dernekler bir yıl süreyle beslenme ve barınma yardımından faydalanmak için Kuruma başvuru yapamaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Bilgi belge isteme
MADDE 10- (1) Bu usul ve esaslar çerçevesinde, beslenme ve barınma yardımı verilmesine esas teşkil eden bilgi ve belgelerin istenmesi ve doğruluğunun araştırılması, münhasıran ilgili vakıf ve derneklerin sorumluluğundadır.
(2) Vakıf ve dernekler beslenme ve barınma işlemleri ile ilgili olarak gerek barındırdıkları öğrenciler hakkında gerekse diğer konularda Kurumun istediği bilgi ve belgeleri belirlenen süre içerisinde vermek zorundadır.
Yürürlük
MADDE 11- (1) Bakanlık ve Maliye Bakanlığınca müştereken hazırlanan bu usul ve esaslar yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 12- (1) Bu usul ve esasları Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü yürütür.

Detaylar için tıklayınız

Konular

Kampüsler içindeki yurt sayısı artacak
Çevre Bakanlığı'ndan öğrencilere burs
Yüksek lisans öğrencilerine yönelik harç indirimi bursu
Atatürk öğrenci yurdu odaları kaçar kişilik?
KYK burs ve kredilerine zam
Atatürk kültür dil ve tarih yüksek kurumu burs sonuçları açıklandı mı?
Yurt Dışında Öğrenim Gören Öğrenciler İçin Taahhütname Süresi Ne Zaman Sona Eriyor?
KYK Tematik Kış Kampları ne zaman başlıyor?
Uludağ Üniversitesinden başarılı öğrencilere burs
Genç Bilim Kadınlarına Destek Bursları Başvuru Şartları Nelerdir?
APSCO Yüksek Lisans ve Doktora Burs Başvurusu Nasıl Yapılır?
KYK'da hangi kurslar veriliyor?
Hazar Üniversitesi Uluslararası Burs Programına Başvurular Nasıl Yapılıyor?
100/2000 YÖK Doktora Bursuna İlişkin Usul ve Esaslar
İş dünyasında çalışan doktora öğrencileri 100/2000 doktora bursundan yararlanabilir mi?
Aziz Sancar bursunun ilk sahibi belli oldu
İslam kalkınma bankası burs başvurusu nasıl yapılır?
KYK borç erteleme başvurusu e-Devletten nasıl yapılır?
Tayvan burs başvuru şartları nelerdir?
Hırvatistan Öğrenci Bursu Başvuru Şartları Nelerdir?
YÖK-YUDAB Bursunu Nasıl Alabilirim?
Slovakya Bursları Başvuru Şartları Nelerdir?
KYKNET’in sunduğu hizmetler nelerdir?
Çift Anadal KYK bursunu etkiler mi?
MEB'den Burslu Öğrenci Banka Kartı Yazısı
Akademisyenlerin yurtdışında burslu eğitim için başvuruları başladı
Öğrenim kredisi borcunun silinmesi için kanun teklifi verildi
GTÜ her öğrenciye burs veriyor mu?
YÖK-Türkoloji Bursunun Avantajları Nelerdir?
Türkoloji öğrencilerine burs imkanı