YÖK tarafından doktora proğramlarına kayıtlı öğrencilere verilecek burslara ilişkin usul ve esaslarAmaç ve kapsam MADDE
1- (1) Bu Usul ve Esaslar, Yükseköğretim Kurulu tarafından ülkemizin öncelikli alanlarında doktoralı insan kaynağına olan ihtiyacını karşılamak üzere devlet üniversitelerindeki doktora programlarında öğrenim gören öğrencileri desteklemek için verilecek burslara ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır. Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Usul ve Esaslar 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 10 uncu maddesi ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli

(E) işaretli cetvelin 76 ncı maddesinin

(e) bendine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 3- (1) Bu Usul ve Esaslarda geçen;

a) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

b) Yükseköğretim kurumları: Yurt içinde eğitim veren devlet üniversiteleri ve yüksek teknoloji enstitülerini,

c) 100/2000 YÖK Doktora Bursu: Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek alanlardaki doktora programlarında tam zamanlı öğrenim gören öğrencileri destekleyerek ülkemizin doktoralı insan kaynağı ihtiyacı süreçlerine katkı sağlamak için Yükseköğretim Kurulunca belirlenen miktarda ve sürede verilen aylık bursu,

ç) Bursiyer: 100/2000 Doktora Bursu almayı hak kazanan doktora öğrencisini,


d) Komisyon: Yükseköğretim Kurulu Başkanı tarafından seçilen ve en az beş yıl Profesör unvanı ile görev yapmış en az üç öğretim üyesinden oluşturulan komisyonu, ifade eder. Doktora burs programı alanı ve ilanı

MADDE 4- (1) Burs verilecek öncelikli doktora alanları YÖK Yürütme Kurulunca belirlenir ve ilan edilir. Yükseköğretim kurumlarının başvurusu ve değerlendirme

MADDE 5- (1) Yükseköğretim kurumları, YÖK Yürütme Kurulunca belirlenen öncelikli doktora alanlarından, eğitim vermek istedikleri mevcut ya da açılacak doktora programlarını, bu programlardaki öğretim üyesi sayılarını, eğitim öğretim ve araştırma altyapılarını, halen doktora eğitimine devam eden öğrenci sayıları ile bu program kapsamında yetiştirmeyi planladıkları öğrenci sayılarını ve doktora kabul şartlarını Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirir.

(2) Yükseköğretim kurumlarından alınan baş vuru talepleri YÖK Yürütme Kurulunca değerlendirilir, bu program kapsamında kabul edilen yükseköğretim kurumları anabilim dalları ve doktora öğrenci sayıları belirlenir ve ilan edilir.

(3) YÖK Yürütme Kurulu tarafından uygun bulunan yükseköğretim kurumları ve alanlar itibarıyla doktora kontenjanları için başvurular ilgili yükseköğretim kurumlarına yapılır.

(4) Doktora eğitimine kabul, ilgili yükseköğretim kurumlarının mevcut lisansüstü öğrenci kabul şartlarına göre gerçekleştirilir.

Öğrenci burs başvuru şartları

MADDE 6- (1) 100/2000 YÖK Doktora Burs Programına başvurabilmek için öğrencilerden aşağıdaki şartlar aranır.

a) T.C. vatandaşı olmak.

b) Doktora programı için yüksek lisans derecesine sahip olmak. Bütünleşik doktora programı için lisans derecesine sahip olmak.

c) Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ve başvuru yapılacak yükseköğretim kurumunun belirlediği başvuru ve kabul şartlarını taşıyor olmak.

ç) Herhangi bir işyerinde çalışmıyor olmak (Kamu, Özel ve diğer).

d) Halen devlet yükseköğretim kurumunda doktora eğitimine devam ediyorsa tez aşamasına geçmemiş olmak. Burs miktarı, süresi ve ödemeler

MADDE 7- (1) 100/2000 Doktora Burs Programı kapsamında verilecek aylık burs tutarı, 3/3/2004 tarihli ve 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs Kredi Verilmesine İlişkin Kanuna göre doktora öğrencilerine ödenmekte olan aylık burs tutarının %30 artırımlı tutarını geçmemek üzere YÖK Yürütme Kurulunca belirlenir.

(2) Yükseköğretim kurumları adayların başvurularını, kendi belirlediği şartlar doğrultusunda değerlendirir. Değerlendirme sonucunda doktora eğitimi alması uygun bulunan ve kesin kayıt yaptıran öğrencilerin listesi rektörlük tarafından YÖK Başkanlığına bildirilir.

(3) Yükseköğretim kurumlarınca YÖK’e bildirilen listeler (öğrenci adı/soyadı, kayıt yaptırdığı Enstitü ve programı, düzeyi, vb) ilgili komisyonca incelendikten sonra YÖK Yürütme Kurulunda görüşülerek uygun bulunan burs tutarı, bursiyerlere ödenmek üzere ilgili yükseköğretim kurumu hesabına altı aylık dönemler halinde aktarılır.

(4) Aktarılan burs tutarı her ayın biri ile onu arasında bursiyere ödenir.

(5) Doktora öğrencilerine azami dört yıl, bütünleşik doktora öğrencilerine ise azami beş yıl burs ödemesi yapılır.

(6) Öğrencilere eğitime başladıkları ayı takiben oniki ay süre ile burs ödenir.

(7) Öğrenciler burs aldıkları süre boyunca eğitimlerine kesintisiz devam etmek zorundadırlar. Kayıt donduran öğrencilere, bu süre zarfında burs ödemesi yapılmaz. Ancak bu süre mücbir sebeplerle kayıt donduran öğrencilerin bursluluk sürelerine eklenir.

(8) Bursiyerler akademik değişim programları çerçevesindeki (Mevlana, Farabi,
Erasmus+vb) programlardan da faydalanabilirler ve bu esnada bursları devam eder. Bu
süreler, öğrencinin doktora eğitimindeki azami süresinden sayılır.
Bursun sonlandırılması

MADDE 8- (1) Disiplin cezası alan öğrencilerin burs ödemeleri hemen sonlandırılır.

(2) Bursiyerin, başka bir üniversiteye/başka bir programa yatay geçiş yapması durumunda 100/2000 YÖK Doktora Bursu sonlandırılır.

(3) Öğrenciler, Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve doktora eğitimini aldıkları yükseköğretim kurumunun ilgili yönetmelik, yönerge ve kararlarına uymakla yükümlüdür. Söz konusu mevzuat kapsamında başarısız olanların ve/veya ilişiği kesilenlerin burs ödemeleri hemen sonlandırılır. Programın yürütülmesi

MADDE 9- (1) 100/2000 YÖK Doktora Burs Programı, YÖK Yürütme Kurulunun belirlediği yükseköğretim kurumları ve programlar itibariyle bu Usul ve Esaslarda belirlenen hükümlere uygun olarak yürütülür.

(2) Bu çerçevede desteklenecek yükseköğretim kurumları ve programları ile bursun süresi, tutarı, kapsamı, başvuru şartları, başvuruları değerlendirme ve seçme süreçleri ile programın yürütülmesine ilişkin diğer temel kural ve ilkeler Komisyonun önerisi üzerine YÖK Yürütme Kurulu tarafından belirlenir.

(3) 100/2000 YÖK Doktora Burs Programı kapsamında burs almaya hak kazanan öğrencilerin, öğrenim gördükleri süre içinde aldıkları diğer burslar ve öğrenim kredileri
devam eder.

(4) Yükseköğretim kurumları, her eğitim öğretim yılı sonunda öğrencilerin akademik
gelişimlerine ilişkin raporu YÖK’e gönderir.

(5) Doktora programlarına kayıtlı öğrenciler ders aşamasında ilgili anabilim/bilim
dalının başkanı; tez aşamasında ise danışmanının gözetiminde çalışmalarını gerçekleştirir.

Ayrıca öğrenciler, kendilerine doktora çalışmalarında katkı sağlamak amacı ile sınırlı olmak üzere, ders ve tezin dışında yüklenen yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır.
Kaynak aktarımı

MADDE 10- (1) 2547 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine göre YÖK bütçesinin mevcut veya yeni açılacak tertiplerine kaydedilen ödenekten anılan program kapsamında kullandırılması uygun görülen tutarlar, YÖK bütçesine gider kaydedilmek suretiyle YÖK Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından ilgili yükseköğretim kurumunun muhasebe birimi hesabına aktarılır.

(2) YÖK tarafından yükseköğretim kurumlarına aktarılan tutarlar bir yandan ilgili
yükseköğretim kurumu bütçesinin

(B) işaretli cetvelinde “04.5.1.13- YÖK Burs Destekleri” ekonomik koduna öz gelir, diğer yandan (A) işaretli cetvelinde “09.4.2.23-YÖK Doktora Bursları” fonksiyonel koduna ve “05.4- Hane Halkına Yapılan Transferler” ekonomik koduna ödenek kaydedilmek suretiyle “05.4.1.01- Yurt İçi Burslar ve Harçlıklar” ekonomik kodundan tahakkuka bağlanarak bursiyerlere ödenir.

Burs ve iade
MADDE 11 - (1) Yükseköğretim kurumları aktarılan tutarlardan, YÖK Yürütme Kurulu
Kararı ile belirlenen burs miktarları kadar tutarı bursiyerlerin banka hesaplarına
yatırmak suretiyle öder. Bu Usul ve Esaslar kapsamında bursiyerlere verilen bursun
kesilmesine sebep olacak bir durumun ortaya çıkması halinde kullanılmayan burs miktarları

YÖK'ün ilgili hesaplarına iade edilir.

Sorumluluk

MADDE 12- (1) Yükseköğretim kurumları, bursiyerlerin dönemlik başarı,devam/devamsızlık durumlarının takibinden ve bursların düzenli olarak ödenmesinden sorumludur.

(2) Yükseköğretim kurumları, bu Usul ve Esaslarda kendisine verilen görevlerin mevzuata uygun olarak ve etkin bir şekilde yürütülmesinden ve YÖK'e gerekli bilgi akışının sağlanmasından sorumludur.

(3) Yükseköğretim kurumlarına gönderilen kaynağın amacı dışında kullanılması durumunda sorumluları hakkında idari, mali ve cezai hükümler ayrıca uygulanır.

Denetim MADDE 13 – (1) 100/2000 Programı kapsamında yükseköğretim kurumları tarafından yürütülen faaliyetler 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre denetlenir. Tereddütlerin giderilmesi

MADDE 14 – (1) Bu Usul ve Esasların uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye YÖK Yürütme Kurulu yetkilidir. Yürürlük

MADDE 15- (1) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Maliye Bakanlığınca müştereken belirlenen bu Usul ve Esaslar 1/1/2017 tarihinden geçerli olmak üzere YÖK Yürütme Kurulu kararı ile yürürlüğe girer. Yürütme

MADDE 16- (1) Bu Usul ve Esasları, Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

Konular

Kampüsler içindeki yurt sayısı artacak
Çevre Bakanlığı'ndan öğrencilere burs
Yüksek lisans öğrencilerine yönelik harç indirimi bursu
Atatürk öğrenci yurdu odaları kaçar kişilik?
KYK burs ve kredilerine zam
Atatürk kültür dil ve tarih yüksek kurumu burs sonuçları açıklandı mı?
Yurt Dışında Öğrenim Gören Öğrenciler İçin Taahhütname Süresi Ne Zaman Sona Eriyor?
KYK Tematik Kış Kampları ne zaman başlıyor?
Uludağ Üniversitesinden başarılı öğrencilere burs
Genç Bilim Kadınlarına Destek Bursları Başvuru Şartları Nelerdir?
APSCO Yüksek Lisans ve Doktora Burs Başvurusu Nasıl Yapılır?
KYK'da hangi kurslar veriliyor?
Hazar Üniversitesi Uluslararası Burs Programına Başvurular Nasıl Yapılıyor?
100/2000 YÖK Doktora Bursuna İlişkin Usul ve Esaslar
İş dünyasında çalışan doktora öğrencileri 100/2000 doktora bursundan yararlanabilir mi?
Aziz Sancar bursunun ilk sahibi belli oldu
İslam kalkınma bankası burs başvurusu nasıl yapılır?
KYK borç erteleme başvurusu e-Devletten nasıl yapılır?
Tayvan burs başvuru şartları nelerdir?
Hırvatistan Öğrenci Bursu Başvuru Şartları Nelerdir?
YÖK-YUDAB Bursunu Nasıl Alabilirim?
Slovakya Bursları Başvuru Şartları Nelerdir?
KYKNET’in sunduğu hizmetler nelerdir?
Çift Anadal KYK bursunu etkiler mi?
MEB'den Burslu Öğrenci Banka Kartı Yazısı
Akademisyenlerin yurtdışında burslu eğitim için başvuruları başladı
Öğrenim kredisi borcunun silinmesi için kanun teklifi verildi
GTÜ her öğrenciye burs veriyor mu?
YÖK-Türkoloji Bursunun Avantajları Nelerdir?
Türkoloji öğrencilerine burs imkanı