100/2000 YÖK Doktora Burs Programına başvurabilmek için hangi şartlar aranıyor?ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

BANKACILIK VE FİNANS ANABİLİM DALI KATILIM BANKACILIĞI DOKTORA PROGRAMI 100/2000 YÖK DOKTORA BURS PROGRAMI KAPSAMINDA ALINACAK ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca Ülkemizin öncelikli alanlarında doktoralı insan kaynağına olan ihtiyacını karşılamak üzere başlatılan 100/2000 YÖK Doktora Burs Programı kapsamında desteklenmesi uygun bulunan Enstitümüz Bankacılık ve Finans Anabilim Dalı Katılım Bankacılığı Doktora Programı alanında 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz dönemi öğrenci alımı kontenjanları ile adaylarda aranan şartlar aşağıda belirtilmiştir.
Programın eğitim dili Türkçe’dir.

100/2000 YÖK Doktora Burs Programına başvurabilmek için öğrencilerden aşağıdaki şartlar
aranır:


1) T.C. vatandaşı olmak.
2) Doktora programı için tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak.
3) Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ve başvuru yapılacak yükseköğretim kurumunun belirlediği başvuru ve kabul şartlarını taşıyor olmak.
4) Herhangi bir işyerinde çalışmıyor olmak (Kamu, Özel ve diğer).
5) Halen devlet yükseköğretim kurumunda doktora eğitimine devam ediyorsa tez aşamasına geçmemiş olmak.

KONTENJAN VE BAŞVURU ŞARTLARI:

ALES: EA puan türünde en az 55 olması gerekir.
Kontenjan: 3
Mezuniyet: Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Sigortacılık, Bankacılık ve Ekonomi,İşletme, İktisat, Ekonomi, Muhasebe ve Finans, Uluslararası İşletme, İslam Ekonomisi ve UluslararasıFinans, Uluslararası Finans ve Katılım Bankacılığı, İslam İktisadı ve Hukuku alanlarından tezli yüksek
lisans mezunu olmak,
Doktora programına başvurabilmek için tezli yüksek lisans derecesi veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren bir programdan mezun olmak gerekir. Adayların başvuru yapabilmesi için en geç, ilan edilen lisansüstü başvuru tarihinin son günü itibari ile mezun olmuş olması gerekir.

NOT 1: Tezsiz yüksek lisans mezunları doktora programlarına başvuru yapamaz; ancak Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin geçici 1 nci maddesinin 3 ncü fıkrası gereğince 06/02/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.

NOT 2: Yüksek lisans eğitimini yurt dışında tamamlamış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur.

Yüksek Lisans Mezuniyet Notu: Yüzlük Sistemde en az 75/100 ve Dörtlük Sistemde en az 3.00/4.00 olması şarttır.

YABANCI DİL ŞARTI

- Doktora programlarına başvuran adaylardan, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen bmerkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alan adaylar bilim sınavına girme hakkı kazanır.

Not: KPDS, ÜDS, YDS ile e-YDS sınav sonuçları sınav tarihinden itibaren 5 yıl geçerlidir.Eşdeğerliği sayılan uluslararası yabancı dil sınavları için ise ÖSYM tarafından çıkarılan “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Tablosunda” belirtilen esaslar geçerlidir.

BİLİM SINAV DEĞERLENDİRMESİ

1- Doktora programlarına giriş notunun belirlenmesinde;
ALES notunun %50’si,
Yüksek lisans mezuniyet notunun %10’u,
Yabancı dil puanının %15’i,
Bilim sınav notunun %15’i,
Mülakat notunun %10’u,
Değerlendirmeye alınır.

2- Adayların değerlendirmeye alınabilmesi için yazılı bilim sınavından 100 üzerinden en az 50 puan almış olmaları gerekir. Kontenjanlar toplam puanı en yüksek olan adaylardan başlamak suretiyle doldurulur. Toplam puanın eşit olması halinde ALES notu yüksek olan adaya öncelik tanınır. Başarılı olan adaylar arasından başarı sırasına göre asıl aday sayısı kadar yedek aday belirlenir.

3- Adayların başarılı olabilmesi için Genel Değerlendirme Puanının, 100 üzerinden en az 70 puan olması gerekir.

4- Transkriptte notları 100’lük olarak yer alan adaylar sisteme notlarını 100’lük olarak gireceklerdir.Hem 100’lük hem de 4’lük sistemde notu mevcut olanlar 100’lük sistemdeki notlarını gireceklerdir.

Transkriptleri sadece 4’lük sistemde olan adaylar için YÖK’ün dönüşüm tablosu esas alınacaktır.

BAŞVURULAR

1- Başvurular online olarak ( http://app.ibu.edu.tr/enstitukayit/ ) yapılacak olup, online başvuru sırasında doldurulan bilgiler adayın beyanı olarak kabul edilecektir. Online başvuru sistemi 27 Temmuz 2017, Saat 08:00 da açılacak ve 02 Ağustos 2017 saat 17:00 da kapatılacaktır. Bu tarihler dışında başvuru kabul edilmeyecektir. Elden başvuru alınmayacaktır.

2- Online başvuru esnasında istenilen bilgi ve belgelerin mutlaka eksiksiz, hatasız ve notlarda yuvarlama yapılmadan doğru bir şekilde sisteme girilmesi/yüklenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde başvuru geçersiz sayılacaktır.

3- Başvurunun yapılacağı web adresinde gerekli yerler doldurulduktan sonra sisteme ALES belgesi,diploma (mezuniyet tarihini gösterir şekilde), yabancı dil sınav sonuç belgesi ve vesikalık fotoğraf (son 6 ayda çekilmiş olmalıdır) yüklenecektir.
3- Adaylar, aşağıda sayılan başvuru için istenen belgeleri, bilim sınavının yapılacağı tarih ve saate kadar elden Enstitümüze ulaştırılması gerekmektedir. İlgili tarihe kadar başvuru evrakları Enstitümüze ulaşmayan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

4- Başvuru işlemleri sırası önce “online başvuru” sonra “başvuru evrakının Enstitüye kağıt ortamında ulaştırılması” şeklindedir. Bir aşamaya uymadan diğerini yapanların başvuruları geçersiz sayılır.

5- Başvuru evrakını teslim etmeyen, eksik teslim eden, sınavlara girmiş olsa bile başvuru koşullarını karşılamadığı tespit edilen veya bilim sınavına ve mülakata girmeyen ve bilim sınavından en az 50 puan alamayan öğrenciler değerlendirmeye alınmayacaktır. Zamanında yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER

1- Yüksek lisans mezuniyet durumunu gösteren diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi.
2- Yüksek lisans transkript fotokopisi.
3- ALES sonuç belgesi fotokopisi.
4- Yabancı dil belgesinin fotokopisi.
5- 1 adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)
6- Online başvuru tamamlanınca sistemden alınan Aday Başvuru Formu (ıslak imzalı olacaktır)
7- Nüfus cüzdanı fotokopisi
Başvuru Tarihi: 27 Temmuz – 02 Ağustos 2017
Başvuru Yeri: https://app.ibu.edu.tr/enstitukayit
Bilim Sınav Tarihi ve Saati: 03 Ağustos 2017 Saat 10:00
Bilim Sınav Yeri: Sosyal Bilimler Enstitüsü Seminer Salonu (İİBF Bodrum kat, Gölköy kampusu)Mülakat Yeri: Sosyal Bilimler Enstitüsü Seminer Salonu (İİBF Bodrum kat, Gölköy kampusu)

BİLİM SINAVINA GELİRKEN; adayların T.C. kimlik Kartı/nüfus cüzdanı ile birlikte imzalı “Aday Başvuru Formu”nu yanlarında bulundurmaları şarttır. Bu belgeler yanında olmayan adaylar bilim sınavına alınmaz.

BİLİM SINAVI SONRASI KESİN KAYIT HAKKI KAZANACAK OLANLAR İÇİN GEREKLİ
BELGELER


Kesin kayıt aşamasında;

- Yüksek lisans diploması/mezuniyet belgesi aslı ve fotokopisi
- Yüksek lisans transkript aslı ve fotokopisi
- Lisans diploma fotokopisi
- Lisans transkript fotokopisi
- ALES sonuç belgesi (Belge üzerinde “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” bulunması gerekmektedir.)
- Yabancı dil belgesi (ÖSYM’nin yaptığı sınavlar için: Belge üzerinde “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” bulunması gerekmektedir. Eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavları için belgenin aslının ibrazı zorunludur)
- Nüfus cüzdanı fotokopisi
- 4 adet fotoğraf (son 6 ayda çekilmiş olmalıdır)
- Askerlik durum belgesi (Güncel)

KESİN KAYIT:

Kesin Kayıt Tarihleri: 07 – 09 Ağustos 2017
Kesin Kayıt Yeri: Sosyal Bilimler Enstitüsü Öğrenci İşleri Bürosu
(İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Bodrum Kat, 12 no.lu ofis)
Kesin kayıtlar şahsen yapılacaktır.

Kesin kayıt hakkı kazanıp da yukarıda belirtilen tarihlerde kesin kaydını yaptırmayanlar bu haklarını kaybetmiş olurlar.

Konular

Kampüsler içindeki yurt sayısı artacak
Çevre Bakanlığı'ndan öğrencilere burs
Yüksek lisans öğrencilerine yönelik harç indirimi bursu
Atatürk öğrenci yurdu odaları kaçar kişilik?
KYK burs ve kredilerine zam
Atatürk kültür dil ve tarih yüksek kurumu burs sonuçları açıklandı mı?
Yurt Dışında Öğrenim Gören Öğrenciler İçin Taahhütname Süresi Ne Zaman Sona Eriyor?
KYK Tematik Kış Kampları ne zaman başlıyor?
Uludağ Üniversitesinden başarılı öğrencilere burs
Genç Bilim Kadınlarına Destek Bursları Başvuru Şartları Nelerdir?
APSCO Yüksek Lisans ve Doktora Burs Başvurusu Nasıl Yapılır?
KYK'da hangi kurslar veriliyor?
Hazar Üniversitesi Uluslararası Burs Programına Başvurular Nasıl Yapılıyor?
100/2000 YÖK Doktora Bursuna İlişkin Usul ve Esaslar
İş dünyasında çalışan doktora öğrencileri 100/2000 doktora bursundan yararlanabilir mi?
Aziz Sancar bursunun ilk sahibi belli oldu
İslam kalkınma bankası burs başvurusu nasıl yapılır?
KYK borç erteleme başvurusu e-Devletten nasıl yapılır?
Tayvan burs başvuru şartları nelerdir?
Hırvatistan Öğrenci Bursu Başvuru Şartları Nelerdir?
YÖK-YUDAB Bursunu Nasıl Alabilirim?
Slovakya Bursları Başvuru Şartları Nelerdir?
KYKNET’in sunduğu hizmetler nelerdir?
Çift Anadal KYK bursunu etkiler mi?
MEB'den Burslu Öğrenci Banka Kartı Yazısı
Akademisyenlerin yurtdışında burslu eğitim için başvuruları başladı
Öğrenim kredisi borcunun silinmesi için kanun teklifi verildi
GTÜ her öğrenciye burs veriyor mu?
YÖK-Türkoloji Bursunun Avantajları Nelerdir?
Türkoloji öğrencilerine burs imkanı