YLSY Bursu Hakkında Sıkça Sorulan Sorular1. YLSY (Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Amacıyla Gönderilecek Öğrencileri Seçme
ve Yerleştirme) nedir?


Üniversiteler ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetişmiş insan kaynağı ihtiyacının
karşılanması amacıyla mecburi hizmet karşılığında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından
yürütülen yurt dışı lisansüstü öğrenim bursluluk programıdır.

2. YLSY’nin amacı nedir?

Ülkemizin ihtiyaç duyduğu bilim ve teknoloji transferini gerçekleştirmeye yönelik
olarak, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan sınavla burslu statüde lisansüstü
öğrenim görmek üzere yurt dışına öğrenci gönderilmesi suretiyle üniversiteler ile
kamu kurum ve kuruluşlarının yetişmiş insan kaynağı ihtiyacını karşılamaktır.

3. YLSY’nin yasal dayanakları nelerdir?

a. 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK,
b. 6528 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun,
c. 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun,
d. Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelik,
e. Resmî Burslu Öğrencilerin Ödemeleri Hakkında Tebliğ,
f. YLSY Kılavuzları.

4. YLSY bursu hangi öğrenim aşamalarını kapsar?

YLSY kapsamında sadece yüksek lisans, sadece doktora ya da yüksek lisans ve
doktora öğrenimi görülebilir. Üniversiteler adına öğrenim görenlerin doktora derecesi,
diğer kamu kurumları adına öğrenim görenlerin yüksek lisans derecesi ile
öğrenimlerini tamamlaması gerekmektedir. (Kamu kurumları adına öğrenim görenler,
kurumlarının izin vermesi halinde doktora öğrenimi görebilirler.)

5. Yurt dışında geçirilen süreler memuriyette geçmiş sayılır mı?

Mecburi hizmet karşılığında yurt dışına gönderilenlerin yurt dışında lisansüstü eğitim
amacıyla (yüksek lisans ve doktora) geçirdikleri sürelerin tamamı, Bakanlıkça
belirlenen yurt dışında azami eğitim süresini geçmemek üzere, kademe ilerlemesine ve
derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir.

6. Mecburi hizmet süresi ne kadardır?

Öğrenciler adına öğrenim gördükleri kurumlarda;
a. Yurt içinde burslu olarak eğitim gördükleri süre kadar,
b. Yurt dışında burslu olarak eğitim gördükleri sürenin iki katı kadar süre mecburi
hizmetle yükümlü olurlar.

7. Hangi ülkelerde öğrenim görülebilir?

YLSY kapsamında dünyanın hemen hemen tüm ülkelerinde öğrenim
görülebilmektedir. Öğrenim görülebilecek ülkeler her yıl yayımlanan YLSY
Kılavuzları ile belirlenmektedir.

8. Hangi üniversitelerde yüksek lisans ve doktora öğrenimi görülebilir?

Öğrenim görülebilecek üniversitelerin Bakanlığımız ve YÖK’ün kabul ettiği Times
Higher Education, Academic Ranking of World Universities (Shanghai), QS World
University Rankings-Top Universities ve University Ranking by Academic
Performance (URAP) tarafından yapılan dünya üniversite sıralamalarının en az birinde
son 3 (üç) yıl içerisinde genel veya alan bazında ilk 500 (beş yüz) içerisinde
bulunması gerekmektedir.

9. Başvuru şartları nelerdir?

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b. En az lisans mezunu olmak,
c. Lisans mezuniyet notu en az 2.50 / 65 olmak,
d. 31 yaşından gün almamış olmak (2014 YLSY için 1984 ve daha sonraki yıllarda
doğmuş olmak),
e. ALES’ten en az 70 puan almış olmak (ALES puanları, sınavın açıklandığı tarihten
itibaren üç yıl süreyle geçerli kabul edilmektedir.),
f. Yükseköğrenimi veya kamu görevi sırasında kınama cezasından daha ağır bir
disiplin cezası almamış olmak,
g. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (Askerlikten muaf olmak,
askerliğini yapmış veya erteletebilecek durumda bulunmak),
h. Sağlık durumu yurt dışında öğrenim görmeye ve Türkiye’nin her yerinde çalışmaya
elverişli olmak (Kontenjanlara yerleştirilen adaylardan sağlık kurulu raporu istenir).

NOT: Başvuru şartları, her yıl ilan edilen Kılavuzla belirlenir.

10. Hangi sistemde düzenlenmiş transkriptle başvurulabilir?

Adaylar 4’lük ya da 100’lük sistemde düzenlenmiş transkriptlerle başvurularını
yapabilirler. 4’lük sistemde düzenlenmiş transkriptle başvuran adayların lisans
mezuniyet notları, 100’lük sisteme YÖK’ün “4'lük Sistemdeki Notların 100'lük
Sistemdeki Karşılıkları” tablosuna göre ÖSYM tarafından çevrilir.

11. Başvurular nasıl yapılır?

Adaylar geçerli ALES puanlarını kullanarak ÖSYM sistemi üzerinden başvurularını
yaparlar (ALES puanları, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren üç yıl süreyle geçerli
kabul edilmektedir.). İlan edilen kontenjan sayısının en fazla üç katı kadar aday, ALES
puanı üstünlüğüne göre ÖSYM tarafından sözlü sınava çağrılır. (Bu aşamada adaylar,
sözlü sınavına girmek istedikleri lisansüstü öğrenim grubu tercihi yaparlar.)

12. Başvurular hangi durumlarda geçersiz sayılır?

a. Başvuru şartlarından herhangi birini taşımadığı halde başvuranların,
b. Başvuruda gerçek dışı bilgi verenlerin,
c. Başvuru bilgilerini eksik bildirenlerin,
d. 1416 sayılı Kanun kapsamında;

- Halen resmî burslu statüde öğrenim görenlerin,
- Daha önce resmî burslu statüde yüksek lisans öğrenimini başarıyla tamamlamış
olanlardan mecburi hizmetini ya da parasal borcunu ödememiş olanların,
- Resmî burslu statüde doktora öğrenimi görmüş olanların başvuruları geçeriz
sayılır.

13. Sözlü sınav uygulaması nasıl yapılır?

Adaylar, ALES puanı üstünlüğüne göre en fazla 3 (üç) katı aday arasına girdikleri
Lisansüstü Öğrenim Grubu için sözlü sınava girerler.

Sözlü sınavda adaylar,

a. Alan bilgisi konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade kabiliyeti ve muhakeme gücü,
c. İletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti,
d. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
e. Akademik çalışmalara yatkınlığı yönlerinden Bakanlık personeli ve
akademisyenlerden müteşekkil sözlü sınav komisyonları tarafından değerlendirilir.
14. Birden fazla lisansüstü öğrenim grubunda sözlü sınava girilebilir mi?
Adaylar, birden fazla lisansüstü öğrenim grubundan sözlü sınava giremezler, sadece
ALES puanı üstünlüğüne göre sözlü sınavına çağrıldıkları lisansüstü öğrenimi
grubunun sınavına girebilirler.

15. Kurum tercihi işlemleri nasıl yapılır?

Sözlü sınavdan sonra ALES puanının %40’ı, sözlü sınav puanının %40’ı ve lisans
mezuniyet notunun %20’sinin hesaplanmasıyla belirlenen YLSY puanı 70 ve üzeri
olan adaylar kurum tercihi (adına öğrenim görülecek kurum ve yurt dışında öğrenim
görülecek lisansüstü öğrenim alanı tercihi) yapmaya hak kazanırlar. Adaylar YLSY
puanı üstünlüğü ve tercihleri doğrultusunda kurum kontenjanlarına yerleştirilirler.

16. Adına öğrenim görülecek kurum değişikliği yapılabilir mi?

Adayların yerleştikleri tamamlandıktan sonra adına öğrenim görülecek kurum
değişikliği yapılamaz. Herhangi bir kontenjana yerleşen adayların, boş kalan kurum
kontenjanlarına yerleştirilmesi mümkün değildir.

17. Boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme yapılır mı?

Yerleştirme işlemleri sonunda boş kalan kontenjanlara –Bakanlık gerekli görürse- ek
yerleştirme yapılabilir. Ek yerleştirme işlemlerine, YLSY puanı 70 olup ilk aşamada
herhangi bir kontenjana yerleşmemiş olan adaylar başvurabilirler.

18. Kontenjanlara yerleşmeye hak kazanan adaylardan istenen belgeler nelerdir?

Kurum kontenjanlarına yerleşmeye hak kazanan adaylar, Bakanlıkça istenen belgeleri
eksiksiz olarak teslim ettikten sonra resmi bursluluk hakkı kazanırlar.
İstenen belgeler:

a. Lisans mezuniyet belgesi / Lisans diploması,
b. Not döküm çizelgesi / Transkript,
c. Yüklenme ve kefalet senedi,
d. Kefillerin nüfus kayıt örneği,
e. Kefillerin çalışma belgesi,
f. Sağlık kurulu raporu,
g. Vesikalık fotoğraf,
h. Askerlik durum belgesi,
i. Yerleştirme sonuç belgesi.

NOT: İstenen belgeler, her yıl ilan edilen Kılavuzla belirlenir.

19. Lisans mezunuyum doğrudan doktora öğrenimi görebilir miyim?

Yurt dışında bulunan üniversitelerden kabul alınması halinde doğrudan doktora
öğrenimi görülebilir.

20. Program kapsamında yabancı dil eğitimi verilir mi?

Yurt dışındaki üniversitelerden kabul alacak yeterli yabancı dil puanına sahip olmayan
öğrenciler -istemeleri halinde- yurt içi veya yurt dışında Bakanlığımızca finanse edilen
dil kurslarına katılabilirler. Kurslar,

a. Yurt içinde en fazla 12 (on iki) ay süreli,
b. Yurt dışında en fazla 6 (altı) ay süreli,
c. Yurt içinde kurs açılmayan diller için yurt dışında en fazla 12 (on iki) ay süreli
olarak düzenlenir. Bu süre içerisinde esas öğrenim (yüksek lisans/doktora) için
üniversitelerin istediği yeterli dil puanını alamayan öğrencilere en fazla 6 aya kadar
resmi burslu statüde uzatım hakkı verilebilir.

NOT: Dil eğitimlerine ilişkin esaslar her yıl YLSY Kılavuzları ile belirlenir.

21. Yurt içi bursu nedir, miktarı ne kadardır?

Yurt içinde dil öğrenimi görülen süre boyunca ödenen aylık burs olup 1.000 TL olarak
ödenmektedir. Burs miktarı Millî Eğitim Bakanlığının teklifi ve Maliye Bakanlığının
kararı ile belirlenmektedir.

22. Yurt dışı bursu nedir, miktarı ne kadardır?

Yurt dışında dil, yüksek lisans ve doktora öğrenimleri boyunca ödenen aylık burs olup
ülkelere göre değişiklik göstermektedir. Burs miktarları Millî Eğitim Bakanlığının
teklifi ve Maliye Bakanlığının kararı ile belirlenmektedir.

Burs miktarları için: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/05/20150502-6-1.pdf
23. YLSY hangi mali destekleri kapsar?


Okul ödemeleri, aylık burslar, sağlık giderleri, ulaşım giderleri, yabancı dil sınav
ücretleri ve kırtasiye yardımı gibi maddi destekleri kapsar.

24. Yüksek lisans ve doktora kabul belgesi nasıl alınır?

Kabul belgeleri, öğrenciler tarafından ya da öğrenciler adına aracı kurumlar tarafından
alınabilir.

25. Öğrenime başlayınca ne yapmam gerekir?

Öğrenime başlanınca okula başlama tarihinin vakit kaybedilmeden ilgili yurt dışı
temsilciliğine bildirilmesi gerekir. Burs ödemelerinde ve Milli Savunma Bakanlığına
askerlik sevk tehirlerinin tekliflerinde bu tarih esas alınır.

26. Dil öğrenimimi bitirdim ve esas öğrenim (yüksek lisans/doktora) için kabul
alamadım. Ne yapmalıyım?


Öğrencilerin bu durumu Bakanlığımıza bildirmesi halinde öğrencilere kabul
almalarına imkân vermek için 2 döneme kadar aylıksız izin verilebilir. Zorunlu
hallerde bu süre bir dönem daha Bakanlıkça ya da adına öğrenim görülen kurum veya
kuruluşça uzatılabilir.

27. Dil öğrenimimi tamamladım yüksek lisans/doktora öğrenimime başladım, ne
yapmalıyım?


Kabul alıp öğrenime başlayınca okula başlama tarihinin ve öğrenim plan taslağının
Ataşelik/Müşavirlik ya da Konsolosluklar aracılığıyla geciktirilmeden Bakanlığımıza
bildirilmesi gerekir. Burs ödemelerinde ve askerlik tehir işlemlerinde sorunlarla
karşılaşılmaması için esas öğrenime başlama tarihinin bildirilmesi ve öğrenim planının
gönderilmesi gerekir.

28. Öğrenim göreceğim okul hazırlık öğrenimi görmemi istiyor, Ne yapmalıyım?

Öğrencilerin bulundukları ülkelerdeki eğitim sistemleri dikkate alınarak, esas
öğrenimlerine başlayabilmeleri için en fazla 1 yıla kadar okullarınca gerekli görülen
hazırlık veya telafi öğrenimi için izin verilebilir. Ancak izin verilebilmesi için
öğrenime başlamadan en geç bir ay önce yurt dışı temsilciliklerine bildirilmesi ve
onay istenmesi zorunludur. Belirtilen süre içerisinde bildirilmeyen hazırlık veya
telafi öğrenimleri, kullanılan öğrenim süresi hesaplanmasında dikkate alınmaz ve
ayrıca herhangi bir süre verilmez.

29. Bulunduğum ülkeyi/okulu/alanı zorunlu durumlarda değiştirmem mümkün
müdür?


Evet, öğrenim görülen yerdeki Ataşelik/Müşavirlik/Konsoloslukların uygun görmesi
halinde Bakanlığımıza teklif edilir. Bakanlığın ve adına öğrenim gördüğü
kurum/üniversitenin izniyle değişiklik yapılabilir. Bu değişikliklerde dönem kaybı
olmaması esastır. Ancak zorunlu görüldüğü hallerde en fazla iki dönemlik kayba izin
verilebilir.

30. Öğrenim sürelerim ne kadardır?

Dil eğitimi için yurt içinde en fazla 12 ay, yurt dışında ise en fazla 6 ay; yüksek lisans öğrenimi için en fazla 2 yıl, doktora öğrenimi için ise en fazla 4 yıla kadar süre verilir.

Fakat bu durum ülkelerin eğitim sistemlerine ve işleyişlerine göre farklılık
gösterebilir. ( Örneğin; İngiltere’de yüksek lisans öğrenimi için 1 yıl, doktora öğrenimi için ise 3 yıla kadar süre verilir.)

31. Öğrenimimi normal süreler içinde bitiremedim ne yapmam gerekir?

Yurt dışı dil eğitimi için 6 ay resmi-burslu, yüksek lisans için 6 ay resmi-burslu 6 ay
resmi-burssuz, doktora için ise 1 yıl resmi-burslu 1 yıl resmi-burssuz süre uzatımı
verilebilir. Süre uzatımları öğrencinin isteği üzerine Bakanlıkça gerekli mazerete
dayandırılması halinde verilebilir.

32. Yüksek lisansımı bitirdim doktora yapabilmem için hangi şartı sağlamam
gerekir?


Bakanlığımız tarafından resmi-burslu statüde doktora izni verilebilmesi için yüksek
lisans yaparken 6 aydan fazla süre uzatımı kullanılmaması gerekir. 6 aydan fazla süre
uzatımı alan öğrenciler resmi-burslu statüde doktora öğrenimi göremezler. Ancak bu
öğrencilerden bir üst öğrenim için karşılıksız olmak koşuluyla okullarından bütün
öğrenim ve yaşam giderlerini karşılayacak şekilde burs, asistanlık ücreti gibi maddi
kaynak sağlamış olanlara adına öğrenim yaptığı kurumun görüşü alınmak suretiyle
Bakanlıkça resmi-burssuz statüde izin verilebilir.

33. Yüksek lisansımı normal süresi içinde bitirdim ve doktoraya başlamak için ne
yapmam gerekiyor?


Yüksek lisans diplomasının ya da bitirdiğinize dair belgenin Bakanlığımıza
gönderilmiş olması, Bakanlığımız ve YÖK'ün kabul ettiği listelerdeki (Times Higher
Education, Academic Ranking of World Universities (Shanghai), QS World
University Rankings-Top Universities ve University Ranking by Academic
Performance (URAP) tarafından yapılan dünya üniversite sıralamalarında son 3
(üç) yıl içerisinde genel veya alan bazında ilk 500 (beş yüz) içerisinde bulunması
gerekmektedir.) üniversitelerden birinden doktora için kabul almış olmak ve doktora
için ek yüklenme ve ek kefaletname senedi düzenlemiş olmak gerekir. [2014 yılından
itibaren bütünleşik senet (yüksek lisans ve doktora) uygulamasına geçildiğinden
bütünleşik senet yapan öğrencilerin ek yüklenme ve ek kefaletname senedi
düzenlemeleri gerekmemektedir.]

34. Ne kadar süre izin hakkım var?

Her takvim yılında 2 aya kadar izin alan öğrencilerin bursları yurt dışı bareminden 2
aydan sonraki izinler için de yurt içi bareminden düzenlenir.

35. Türkiye'de tez çalışması yapabilir miyim?

Tez konusunun Türkiye ile ilgili olması ve gerekli dokümanların mutlaka Türkiye'den
şahsen temini için yurda gelmeleri zorunlu olup yapacağı çalışma ile ilgili detay
programını çalışma tarihinden iki ay önceden Ataşelik/Müşavirlik/Konsolosluklara
sunan öğrenciler, Bakanlıkça izin verilmesi halinde çalışmalarını Türkiye'de
yapabilirler.

36. Bakanlık hastane giderlerimi karşılar mı?

Yurt dışında öğrenime başlama kaydıyla Bakanlığımıza dilekçe vermeniz halinde
1416 sayılı Kanun kapsamında resmi burslu öğrenci olduğunuzu gösterir ''İlgili
Makam'' yazısı alabilir ve devlet hastanelerinde bu belgeyle tedavi olabilirsiniz.

37. Pasaport sürem doldu. Nasıl uzatabilirim?

Öğrencilerin Bakanlığımıza dilekçe vermeleri halinde, öğrencilere öğrenim
seviyelerine göre ''İlgili Makam'' yazısı verilir. Öğrenciler bu belgeyle pasaport
sürelerini harç bedeli ödemeden uzatabilirler.

38. Öğrenimimi bitirdim yurt dışında staj yapabilir miyim?

Belgelendirilmesi halinde 1 yılı geçmemek üzere uluslararası proje, araştırma
çalışması veya üniversite bünyesinde yeni teknolojilerle ilgili resmi-burssuz statüde
çalışma yapılabilir.

39. Lisansüstü öğrenim gördüğüm üniversiteden karşılıksız burs almaktayım öğrenimime resmi-burslu-statüde devam edebilir miyim?

Üniversitelerinden burs ya da asistanlık ücreti sağlayan öğrencilerimiz istemeleri
halinde resmi burslu statüde öğrenimlerine devam edebilir ya da resmi-burssuz statüye
de geçebilirler.

40. Yurt dışında alınan doktora derecelerinin denkliği nasıl değerlendirilir?

Yurt dışında alınan doktora derecelerinin Türkiye’de yapılan doktoraya eşdeğer
sayılmasına ilişkin işlemler, öğrenim tamamlandıktan sonra Üniversiteler Arası Kurul
Başkanlığı tarafından yapılır.

41. Yurt dışındaki öğrenimlerin hangi dereceyle tamamlanması gerekir?

Millî Eğitim Bakanlığı ve üniversiteler adına öğrenim görenlerin öğrenimlerini
doktora derecesiyle, diğer kamu kurumları adına öğrenim görenlerin öğrenimlerini
yüksek lisans derecesiyle tamamlamaları gerekir. Kamu kurumları adına öğrenim
görenlerin doktora öğrenimi görmeleri kurumlarının izni ile mümkün olabilmektedir.
42. Yurt dışındaki öğrenim tamamlandıktan sonra hangi kadrolara atama yapılır?
Yurt dışındaki lisansüstü öğrenimlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler adına yurt
dışına gönderildikleri kurumlarda uzman, uzman yardımcısı, araştırma görevlisi,
mühendis, biyolog, veteriner, mimar, istatistikçi, matematikçi, kimyager, fizikçi,
avukat, eczacı, araştırmacı gibi kadrolara atanırlar. Atama yapılan kadrolar her yıl
yayımlanan YLSY Kılavuzlarında ilan edilir.

43. Ne kadar sürede görev talebinde bulunmak gerekir?

Öğrencilerin, yurt dışındaki öğrenimlerini tamamlandıktan sonra en geç iki ay
içerisinde Millî Eğitim Bakanlığından görev talebinde bulunmaları gerekir.

44. Kadrolara atanma ne kadar sürede yapılır?

Atamalar, öğrenciler görev talebinde bulunduktan sonra en geç üç ay içerisinde
yapılır. Atamalar yapılana kadar, öğrencilere yurt dışında ödenen aylık burs miktarının
yarısı kadar burs ödenir.

45. Mecburi hizmet tamamlandıktan sonra kurumla ilişik kesilir mi?

Yurt dışında adına öğrenim görülen kurumda mecburi hizmet tamamlandıktan sonra
kurumla ilişik kesilmez.

46. Hangi durumlarda tazminat söz konusu olur?

Tazminat durumunun söz konusu olabilmesi için öğrenci adına harcama yapılmış
olması gerekir. Öğrenimlerini gönderiliş amaçlarına uygun bir dereceyle
tamamlamayanlar, öğrenimlerinden vazgeçenler, öğrenimlerini tamamladıktan sonra
yasal sürede görev talep etmeyenler, atandığı ya da durumuna uygun teklif edilen
göreve başlamayanlar, yüklenme/taahhüt senetlerindeki hükümlere uymayanlar,
mecburi hizmetlerini tamamlamadan görevlerinden istifa edenler veya devlet
memurluğundan ihraç edilenler, mevzuata aykırı hareketlerden dolayı öğrencilikle
ilişiği kesilenler hakkında tazminat hükümleri uygulanır.

Konular

Kampüsler içindeki yurt sayısı artacak
Çevre Bakanlığı'ndan öğrencilere burs
Yüksek lisans öğrencilerine yönelik harç indirimi bursu
Atatürk öğrenci yurdu odaları kaçar kişilik?
KYK burs ve kredilerine zam
Atatürk kültür dil ve tarih yüksek kurumu burs sonuçları açıklandı mı?
Yurt Dışında Öğrenim Gören Öğrenciler İçin Taahhütname Süresi Ne Zaman Sona Eriyor?
KYK Tematik Kış Kampları ne zaman başlıyor?
Uludağ Üniversitesinden başarılı öğrencilere burs
Genç Bilim Kadınlarına Destek Bursları Başvuru Şartları Nelerdir?
APSCO Yüksek Lisans ve Doktora Burs Başvurusu Nasıl Yapılır?
KYK'da hangi kurslar veriliyor?
Hazar Üniversitesi Uluslararası Burs Programına Başvurular Nasıl Yapılıyor?
100/2000 YÖK Doktora Bursuna İlişkin Usul ve Esaslar
İş dünyasında çalışan doktora öğrencileri 100/2000 doktora bursundan yararlanabilir mi?
Aziz Sancar bursunun ilk sahibi belli oldu
İslam kalkınma bankası burs başvurusu nasıl yapılır?
KYK borç erteleme başvurusu e-Devletten nasıl yapılır?
Tayvan burs başvuru şartları nelerdir?
Hırvatistan Öğrenci Bursu Başvuru Şartları Nelerdir?
YÖK-YUDAB Bursunu Nasıl Alabilirim?
Slovakya Bursları Başvuru Şartları Nelerdir?
KYKNET’in sunduğu hizmetler nelerdir?
Çift Anadal KYK bursunu etkiler mi?
MEB'den Burslu Öğrenci Banka Kartı Yazısı
Akademisyenlerin yurtdışında burslu eğitim için başvuruları başladı
Öğrenim kredisi borcunun silinmesi için kanun teklifi verildi
GTÜ her öğrenciye burs veriyor mu?
YÖK-Türkoloji Bursunun Avantajları Nelerdir?
Türkoloji öğrencilerine burs imkanı