KYK Yurt Yönetim Memurlarının sorunlarıKredi yurtlara bağlı kurumlarda çalışan yurt yönetim memurları fazla çalışmaktan dolayı yeterince dinlenemiyor.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) bünyesinde çalışan yurt yönetim memurlarının çalışma koşulları özellikle çalışma saatleri ve fazla çalışma süreleri açısından diğer memurlara nazaran farklılıklar içermektedir. Yazımızda KYK Yurt Yönetim Memurlarının sorunlarına değinmeye çalışacağız.

1- Çalışma ve dinlenme süreleri

KYK'da çalışan yurt yönetim memurları gündüz normal mesailerini yaptıktan sonra mesai bitiminden, sonraki mesai başlangıcına kadar nöbet tutmaktadırlar. Dolayısıyla nöbet tutan memur 24 saat kesintisiz çalışmış olmaktadır. Ayrıca, memurların tatil olan cumartesi ve pazar günlerinde, dini ve resmi bayramlarda ve diğer tatil günlerinde de nöbet görevlerine devam edebilmektedirler.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 99 uncu maddesinde memurların haftalık çalışma süresinin genel olarak 40 saat olduğu, bu sürenin cumartesi ve pazar günleri tatil olmak üzere düzenleneceği, ancak kurumların ve hizmetlerin özellikleri dikkate alınmak suretiyle farklı çalışma süreleri tespit olunabileceği hükme bağlanmıştır. Aynı Kanunun 100 üncü maddesinde memurların yürüttükleri hizmetin özelliklerine göre, çalışma saat ve süreleri ile görev yerlerine bağlı olmaksızın çalışabilmelerinin mümkün olduğu düzenlenmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Fazla çalışma ücreti" başlıklı 178 inci maddesinde; A) 99 ve 100 üncü maddeler hükümleri uyarınca tespit olunan günlük çalışma saatleri dışında;

a) Salgın hastalık ve tabii afetler gibi olağanüstü hallerin olması (Bu hallerin devamı süresince),b) Fabrika, atelye, şantiye, işletme gibi yerlerde İş Kanununa tabi olarak işçi çalıştıran kurumlarca hizmetin gereği olarak işçi ile birlikte çalışma saatleri ve günü dışında çalışmanın zorunlu bulunması, hallerine münhasır olmak üzere, yapılan fazla çalışmalar ücretle karşılanır...

B) Kurumlar gerektiği takdirde personelini günlük çalışma saatleri dışında fazla çalışma ücreti vermeksizin çalıştırabilirler. Bu durumda personele yaptırılacak fazla çalışmanın her sekiz saati için bir gün hesabı ile izin verilir. Ancak, bu suretle verilecek iznin en çok on günlük kısmı yıllık izinle birleştirilerek yılı içinde kullandırılabilir." hükmü bulunmaktadır.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliğinin "Normal mesai saatleri dışında verilen hizmet" başlıklı 36 ncı maddesinde "(1) Yurtlarda, Genel Müdürlükçe belirlenecek usul ve esaslara göre özel ve gece hizmetleri verilir. Bu hizmeti yürütmek üzere gerekli personel bulundurulur. Özel ve gece hizmeti, hizmetin devamıdır." hükmüne yer verilmiş ve bu hükme dayanılarak Özel ve Gece Hizmetleri Talimatı düzenlenmiştir. Talimatta özel hizmetin normal günlerde mesai bitiminden 24.00'e kadar (17:00-24:00), hafta sonu ve diğer resmi tatil günlerinde mesai başlangıcından 24.00'e kadar (08:00-24:00), yarım çalışılan günlerde ise 13.00-24.00 saatleri arasında yürütülen hizmetler olduğu düzenlenmiştir.

657 sayılı Kanunun 178 inci maddesinde, fazla çalışma ücreti verilmeksizin çalışılan süreler için izin verileceği hükme bağlanması nedeniyle; normal mesaisinde 8 saat, özel ve gece hizmet kapsamında toplam 16 saat olmak üzere toplam 24 saat çalışan yurt yönetim memuruna sadece 1(bir) gün izin verilebilmektedir. Aynı şekilde hafta sonları da 24 saat çalışılmasına rağmen yine sadece 1(bir) gün izin verilmektedir. 657 sayılı Kanunun söz konusu hükmünde ücret verilip verilmemesi esası yerine nöbet tutan memurun yeterli dinlenebilme süresine göre düzenleme yapılması gerekmektedir. Bu anlamda, çalışma ve nöbet süreleriyle ilgili yurt yönetim memuru veya benzer çalışma şekillerine sahip personelin fazla çalışma sonrasında dinlenebilmeleri sağlanacaktır.

2- Fazla çalışma ücreti

Özel ve Gece Hizmetleri Talimatında; normal mesai çalışma süreleri dışında o gün içerisinde 24:00'e kadar yapılan çalışmaların özel hizmet olduğu ve özel hizmet karşılığında personele fazla çalışma ücretinin ödeneceği (Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2016 yılı için saat başı 1,74 TL olarak belirlenmiştir) düzenlenmiş, gece hizmetinin de 24.00-08.00 saatleri arasında yürütülen hizmetler olduğunu ve bu hizmet karşılığında bir gün süreyle izin verileceği öngörülmüştür.

Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklarına İlişkin 2016 ve 2017 yıllarını kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşme'nin Eğitim Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme'nin 20. maddesinde, "Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü'ne bağlı yurtlarda görev yapan personelden, kendilerine Yılı Bütçe Kanununa Ekli (K) Cetveline göre çalışma ücreti ödenenlerin saat başı çalışma ücretleri bir kat artırımlı uygulanır." hükmüne yer verilerek KYK yurt yönetim memuru olarak çalışanların fazla çalışma ücretinin saat başı 3,48 TL olarak uygulanması öngörülmüştür.

Saat başı öngörülen fazla çalışma ücreti yurt yönetim memurunun kişisel harcamalarına yetmeyeceği gibi alınan sorumlulukla örtüşmeyen bir meblağ olarak kalmaktadır. Bu nedenle saat başı fazla çalışma ücretinin artırılmasına yönelik düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.

3- Özel hizmet tazminatı, ek gösterge ve ek ödeme sıkıntıları

Yurt yönetim memurlarına 657 sayılı Kanunda tanınan özel hizmet tazminatı oranları derecelerine göre 48-55 arasında, ek gösterge ise birinci dereceli kadro için 2200 olarak belirlenmiştir. 11/10/2011 tarihli ve 666 sayılı KHK'da belirlenen Ek Ödemelere ilişkin I sayılı Cetvelde, ek ödeme oranları 1-2 dereceden aylık alanlar için 110, 3-4 dereceden aylık alanlar için 100, 5-7 dereceden aylık alanlar için 90, diğer derecelerden aylık alanlar 85 olarak belirlenmiş olup söz konusu düzenleme genel idare hizmetleri sınıfı için belirlenen en düşük ek ödeme oranlarıdır. Yurt yönetim memurları için öngörülen özel hizmet tazminatı, ek gösterge ve ek ödeme oranlarının da gözden geçirilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.

Konular

Kampüsler içindeki yurt sayısı artacak
Çevre Bakanlığı'ndan öğrencilere burs
Yüksek lisans öğrencilerine yönelik harç indirimi bursu
Atatürk öğrenci yurdu odaları kaçar kişilik?
KYK burs ve kredilerine zam
Atatürk kültür dil ve tarih yüksek kurumu burs sonuçları açıklandı mı?
Yurt Dışında Öğrenim Gören Öğrenciler İçin Taahhütname Süresi Ne Zaman Sona Eriyor?
KYK Tematik Kış Kampları ne zaman başlıyor?
Uludağ Üniversitesinden başarılı öğrencilere burs
Genç Bilim Kadınlarına Destek Bursları Başvuru Şartları Nelerdir?
APSCO Yüksek Lisans ve Doktora Burs Başvurusu Nasıl Yapılır?
KYK'da hangi kurslar veriliyor?
Hazar Üniversitesi Uluslararası Burs Programına Başvurular Nasıl Yapılıyor?
100/2000 YÖK Doktora Bursuna İlişkin Usul ve Esaslar
İş dünyasında çalışan doktora öğrencileri 100/2000 doktora bursundan yararlanabilir mi?
Aziz Sancar bursunun ilk sahibi belli oldu
İslam kalkınma bankası burs başvurusu nasıl yapılır?
KYK borç erteleme başvurusu e-Devletten nasıl yapılır?
Tayvan burs başvuru şartları nelerdir?
Hırvatistan Öğrenci Bursu Başvuru Şartları Nelerdir?
YÖK-YUDAB Bursunu Nasıl Alabilirim?
Slovakya Bursları Başvuru Şartları Nelerdir?
KYKNET’in sunduğu hizmetler nelerdir?
Çift Anadal KYK bursunu etkiler mi?
MEB'den Burslu Öğrenci Banka Kartı Yazısı
Akademisyenlerin yurtdışında burslu eğitim için başvuruları başladı
Öğrenim kredisi borcunun silinmesi için kanun teklifi verildi
GTÜ her öğrenciye burs veriyor mu?
YÖK-Türkoloji Bursunun Avantajları Nelerdir?
Türkoloji öğrencilerine burs imkanı